Algemene Voorwaarden.
Sportkalenders, Tourkalenders, Formule1kalenders en Voetbalplanners is ieder afzonderlijk een activiteit van Square Design Nijkerk.

2020 VROEGLEVERINGEN
LET OP: Door vraag worden posters in december -tijdelijk- geleverd zonder officiële bevestiging van het rittenschema FIA. Het kan zijn dat informatie wijzigt en wij nemen hiervoor geen verantwoording. In februari volgt een definitieve update. Extra toelichting F1: Zandvoort en Hanoi zijn circuits in aanbouw.
UPDATE: Corona-virus kan wedstrijden China en Vietnam doen vervallen... in afwachting besluit FIA (week 7+).

Square Design Nijkerk is niet verantwoordelijk voor digitale transmissiestoringen door derden. Wij verzoeken hierom altijd uw bestelling in de gaten te houden. Square Design is evenmin aansprakelijk voor schade(n) ontstaan door het gebruik van deze website en/of producten. Porti-/verzendkosten op bestellingen vallen buiten eventuele reclamaties en/of `geld terug` acties. Wij leveren in de BeNeLux en Duitsland. Wereldwijd zijn de producten te bestellen via Amazon.


ALGEMENE LEVERINGS-, BETALINGS- EN INKOOPVOORWAARDEN SQUARE DESIGN

1. TOEPASSELIJKHEID VOORWAARDEN Deze algemene leverings-, betalings- en inkoopvoorwaarden zijn bij uitsluiting van andere algemene voorwaarden van toepassing op alle met Square Design aangegane overeenkomsten, alsmede op de door deze gedane aanbiedingen. Voorwaarden gedeponeerd ter Griffie van de Arrondissementsrechtbank te Arnhem nr. 76/1998. Tevens Is onze privacyverklaring van kracht op alle met Square Design aangegane overeenkomsten, alsmede op de door deze gedane aanbiedingen.


2. OFFERTE EN OVEREENKOMST Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders vermeld. Deze worden eerst verbindend na schriftelijke bevestiging zijdens Square Design. Alle bij de aanbieding verstrekte tekeningen en gegevens zijn zo nauwkeurig mogelijk doch slechts bindend voor zover zulks uitdrukkelijk bevestigd. De overeenkomst komt tot stand door acceptatie van de offerte zijdens de koper/opdrachtgever. De overeenkomst is tevens van kracht zodra (aan)betaling van/op (deel)fakturen door koper/opdrachtgever is gedaan. Binnen de overeenkomst valt ook de privacywet; AVG. Toepasselijkheid van gehanteerde inkoopvoorwaarden zijdens de koper/opdrachtgever en/of leveringsvoorwaarden van derde(n) worden op voorhand afgewezen tenzij schriftelijk anders vooraf is overeengekomen.


3. WIJZIGINGEN Alle wijzigingen in reeds tot stand gekomen overeenkomsten zijn eerst dan van kracht, wanneer deze door Square Design schriftelijk zijn bevestigd. Alle kosten welke uit de wijzigingen voortvloeien, komen voor rekening van de koper/opdrachtgever.


4. ANNULERING Na acceptatie van de offerte door de koper/opdrachtgever is annulering hiervan niet meer mogelijk dan met schriftelijke toestemming van Square Design, zulks tegen een door haar naar redelijkheid en billijkheid vast te stellen prijs en onder voldoening van de door Square Design tot aan het moment der annulering gemaakte kosten. Indien geen overeenkomst tot stand komt, dan wel de overeenkomst door de koper/opdrachtgever wordt geannuleerd, is deze gehouden alle met de koop en/of opdracht verband houdende ontwerpen, tekeningen en concepten, alles in de ruimste zins des woords, binnen vijf dagen nadat Square Design schriftelijk met de annulering accoord is gegaan, aan deze te retourneren, bij gebreke waarvan Square Design gerechtigd is tot een onmiddellijk, ten laste van de koper/opdrachtgever, opeisbare boete van € 5.000,- per dag.


5. PRIJZEN Alle overeenkomsten worden gesloten op basis van de op het tijdstip van afsluiting geldende prijzen. Indien, overeenkomstig het onder 3 van deze voorwaarden bepaalde, wijzigingen in de overeenkomst optreden, is Square Design steeds gerechtigd alsdan opgetreden prijsverhogingen, door welke oorzaak en op welk moment ook ontstaan, door te berekenen.


6.1 BETALING Betaling dient uiterlijk veertien dagen na factuurdatum te geschieden, zonder dat de koper/opdrachtgever enig recht op korting en/of compensatie kan toepassen. Reclames of niet door Square Design geaccordeerde annuleringen, schorten de betalingsverplichtingen niet op.


6.2 RENTE Square Design is gerechtigd de koper/opdrachtgever, die ingebreke blijft tijdig aan haar betalingsverplichtingen te voldoen, een rente in rekening te brengen van 1,5% per maand, te rekenen vanaf de vijftiende dag na de factuurdatum, tot aan de dag der algehele voldoening, welke rente tot de dag der algehele voldoening wordt berekend over het volledige factuurbedrag, alsmede over de op grond van deze overeenkomst verschenen kosten.


6.3 INCASSOKOSTEN Alle kosten van invordering, zowel in als buiten rechte, komen voor rekening van de koper/opdrachtgever, zulks met een minimum van 15% van de hoofdsom, exclusief B.T.W. en exclusief de inmiddels verschenen rente. Onder de kosten van invordering zijn nadrukkelijk tevens begrepen de kosten van rechtsbijstand, welke Square Design ter invordering zal moeten maken.


6.4 OPSCHORTING EN ANNULERING Indien de koper/opdrachtgever in gebreke is met betaling van een opeisbare vordering, heeft Square Design het recht de verdere uitvoering van alle tussen partijen lopende overeenkomsten op te schorten of te annuleren totdat betaling, met inbegrip van de door wanbetaling ontstane rente en kosten, is geschied.


6.5 KREDIETWAARDIGHEID Indien Square Design voor of tijdens het uitvoeren van de overeenkomst aanwijzingen ontvangt omtrent verminderde kredietwaardigheid van de koper/ opdrachtgever, dan heeft zij het recht niet te leveren en/of haar werkzaamheden op te schorten totdat zijdens de koper/opdrachtgever deugdelijk zekerheid is gesteld voor betaling van al hetgeen aan Square Design op grond van de overeenkomst verschuldigd was, en/of zal worden.


7. KWANTITEITEN De koper/opdrachtgever is gehouden in geval van drukwerk een marge van 10% meer- of minder geleverd drukwerk te accepteren, met dien verstande dat deze afwijkingen in de kwantiteiten naar rato zullen worden verrekend. Square Design behoudt zich het recht voor, na te komen in deelleveringen. Elke deellevering kan worden gefactureerd en dient met inachtneming van het bepaalde onder 6 van deze voorwaarden te worden voldaan.


8. LEVERING Square Design is niet aansprakelijk voor de gevolgen van te late levering. Indien de levering niet tijdig kan geschieden, zal Square Design hiervan onverwijld mededeling doen aan de koper/opdrachtgever, onder vermelding van de periode waarmee de leveringstermijn wordt verlengd. De koper/opdrachtgever komt geen recht toe de overeenkomst te annuleren, indien de leveringstermijn zijdens Square Design wordt overschreden.


9. PRODUKTIEMIDDELEN Zet- en werkvormen, clichés, films, commercials e.d., welke zijn gemaakt en/of gebruikt ten behoeve van de koper/opdrachtgever en welke daartoe door Square Design zijn vervaardigd, blijven eigendom van Square Design. Laatstgenoemde is niet verplicht deze produktiemiddelen te bewaren en/of aan de koper/opdrachtgever ter beschikking te stellen, voorzover zulks niet uitdrukkelijk is overeengekomen. Derde(n) zijn niet gerechtigd productiemiddelen te vernietigen, daarmee gehouden deze in bruikleen genomen productiemiddelen te bewaren tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.

10. AFWERKING

10.1 Geringe afwijkingen bij (kleuren-)druk, in kwaliteit, lettertype, kleur, hardheid, dikte, satinage, enz., geven de koper/opdrachtgever geen reden tot afkeuring. Verschillen tussen matchprint (sluitproef) en sanitage geven de koper/opdrachtgever eveneens geen reden tot afkeuring. Een persproef alleen sluit afwijkingen in sanitage uit. Bij de beoordeling of een levering buiten de toelaatbare grenzen afwijkt, moet een gemiddelde uit de levering worden genomen; er kan niet op enkele exemplaren worden afgekeurd.

10.2 Teksten en/of instructies van een koper/opdrachtgever worden verwerkt naar aangegeven copy of schriftelijke opdracht.

10.3 Voor papier zijn, binnen de overeenkomst genoemde grenzen, afwijkingen in het gramsgewicht per vierkante meter naar boven en naar beneden toelaatbaar.

10.4 Voor overige zaken aangaande drukwerk welke niet zijn vermeld, hanteert Square Design de laatst geldende leveringsvoorwaarden voor de bNO, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Amsterdam.


11. WIJZIGINGEN VAN DE OPDRACHT Alle kosten welke door Square Design dienen te worden gemaakt in verband met een door de koper/opdrachtgever verlangde wijziging, welke eerst na totstandkoming van de definitieve opdracht is verstrekt, komen voor rekening van de koper/opdrachtgever. Mondeling of telefonisch doorgegeven wijzigingen in de tekst, lay-out e.d. komen, voor wat betreft de eventuele foutieve uitvoering daarvan, geheel voor risico van de koper/opdrachtgever. Square Design aanvaardt te dienaangaande geen enkele aansprakelijkheid. Square Design kan op elk moment productverbeteringen doorvoeren.


12. UITBESTEDING De koper/opdrachtgever machtigt Square Design om de opdracht door (een) door haar aan te wijzen derde(n), op een door haar gewenst tijdstip, te laten uitvoeren. De koper/opdrachtgever gaat accoord met overdracht door Square Design aan derde(n) van alle rechten en verplichtingen, voortvloeiende uit de door haar met koper/opdrachtgever gesloten overeenkomsten. Koper/opdrachtgever vrijwaart Square Design van elke aanspraak welke derden jegens Square Design zouden kunnen doen betrekking hebbende op kosten, schaden en interessen, ontstaan als gevolg van werkzaamheden door bemiddeling van Square Design die zij voor koper/opdrachtgever heeft verricht. De koper/opdrachtgever is voorzover zij zelf bemiddelt en/of in contact treedt met derde(n) en alvorens een productieproces in werking te stellen, gehouden een kleurenproef en/of mok-up te laten vervaardigen van films, clichés en/of digitale informatie door deze derde(n), indien een proef niet bijgeleverd is en/of ontbreekt, om welke reden dan ook. Derden zijn verplicht een ingangscontrole te waarborgen.


13.VERVOER EN VERZEKERING Vervoer van goederen geschiedt voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever. Verzekering van het transport komt voor rekening van de koper/opdrachtgever en zal alleen dan zijdens Square Design geschieden, indien dit uitdrukkelijk is overeengekomen.

14.RECLAMES

14.1 De koper/opdrachtgever heeft het recht van reclame tot drie dagen na ontvangst van de levering. Bij advertenties geldt een termijn van twaalf uur na het uitkomen van de betreffende advertentie.


14.2 Indien binnen de sub. 14.1 genoemde termijn is gereclameerd, zal Square Design door de koper/opdrachtgever in de gelegenheid worden gesteld de levering te controleren. Indien de klacht door Square Design gegrond wordt bevonden, zal zij te harer keuze de levering vervangen, dan wel een schadevergoeding naar billijkheid aanbieden, welke in elk geval niet hoger zal zijn dan het haar toekomende honorarium. Onkosten (zoals bijvoorbeeld porti-/verzendkosten) komen niet voor vergoeding in aanmerking.


14.3 Square Design is niet gehouden tot vergoeding van schaden, kosten en/of interessen, anders dan sub 14.2 omschreven. De koper/opdrachtgever komt geen recht tot ontbinding van de overeenkomst toe, terwijl hij evenmin gerechtigd is tot compensatie of het nalaten van gehele of gedeeltelijke betaling.


15. AANSPRAKELIJKHEID

15.1 Square Design is -behoudens gevallen van opzet en/of grove schuld- niet aansprakelijk voor de kosten, schaden en interessen die mochten ontstaan als direkt of indirekt gevolg van: a. overmacht, zoals verder in deze voorwaarden is omschreven; b. daden of nalatigheden van de koper/opdrachtgever, diens ondergeschikten, dan wel andere personen die door of vanwege hem te werk zijn gesteld; c. fouten en/of gebreken in een ontwerp, die door de koper/opdrachtgever bij goedkeuring van het desbetreffende ontwerp, niet zijn geconstateerd.


15.2 De aansprakelijkheid van Square Design is, ongeacht de werkelijke hoogte van de tengevolge van haar wanprestatie opgetreden schade, uitdrukkelijk beperkt tot de hoogte van het factuurbedrag. Alle andere kosten, schaden en/of interessen in welke vorm of hoedanigheid ook opgetreden, blijven uitdrukkelijk voor rekening en risico van de koper/opdrachtgever.

15.3 Dit artikel is tevens van toepassing op meerwerk.


16.OVERMACHT Als overmacht zullen onder meer gelden stakingen, computerstoringen, uitsluitingen en overheidsmaatregelen in of ten aanzien van Square Design, dan wel haar leveranciers en voorts alle omstandigheden waardoor naar billijkheid nakoming van de verplichtingen van Square Design niet kan worden verlangd, zulks ongeacht of bedoelde omstandigheden reeds ten tijde van het sluiten der overeenkomst ter kennis waren of hadden moeten zijn van Square Design. In geval zich een situatie van overmacht voordoet, is het ter keuze van Square Design de overeenkomst te annuleren, dan wel deze tot nader order op te schorten, totdat de buitengewone omstandigheden hebben opgehouden te bestaan. Aan de koper/opdrachtgever komt een dergelijk recht niet toe.

17.EIGENDOMSVOORBEHOUD

17.1 Zolang door Square Design geen volledige betaling is ontvangen, blijven de geleverde goederen eigendom van Square Design. Derde(n) zijn niet gerechtigd productiemiddelen te vernietigen, daarmee gehouden deze in bruikleen genomen productiemiddelen te bewaren tenzij anders schriftelijk is overeengekomen.


17.2 Square Design heeft het recht deze goederen terug te halen, indien de koper/opdrachtgever zijn verplichtingen niet geheel nakomt, indien deze liquidert, hetzij in staat van faillissement geraakt, jegens hem surseance van betaling wordt verleend, dan wel wanneer deze goederen onder beslag worden gelegd. Square Design heeft het recht om op voorhand derde(n) aansprakelijk te houden voor het, om welke reden dan ook, vernietigen en/of zoekraken van de door haar in bruikleen verstrekte productiemiddelen.


18. INTELLECTUELE EIGENDOMSRECHTEN Uit de met Square Design aangegane overeenkomst volgt voor de koper/opdrachtgever geen enkel recht ten aanzien van de exploitatie van de Intellectuele eigendomsrechten. Openbaarmaking en/of verveelvoudiging van beschermde werken blijft steeds afhankelijk van voorafgaande schriftelijke toestemming van Square Design. Indien de koper/opdrachtgever beschermde werken verveelvoudigt en/of openbaar maakt voor een ander doel dan waarvoor deze werken aan hem ter beschikking zijn gesteld, dan wel daarmee handelt in strijd met de overeenkomst of de Wet, is de koper/opdrachtgever een onmiddelijk opeisbare boete verschuldigd van € 5.000,- per overtreding, zulks onverminderd het recht van Square Design om volledige schadevergoeding te vorderen. Licentierechten zijn 1 jaar geldig.


19. RECLAME-UITINGEN De koper/opdrachtgever is volledig aansprakelijk voor de wijze waarop hij goederen en/of diensten, welke hij van Square Design heeft betrokken, aanprijst en/of onder de aandacht van derden brengt. Square Design wordt uitdrukkelijk gevrijwaard door koper/opdrachtgever voor aanspraken van derden, die gebaseerd zijn op door de koper/opdrachtgever gehanteerde uitingen jegens derden, indien deze uitingen niet in overeenstemming zijn met hetgeen door Square Design over de aard en hoedanigheid van de dienst en/of het product aan de koper/ opdrachtgever is medegedeeld.


20. VERBOD TOT WEDERVERKOOP Het is koper/opdrachtgever niet toegestaan door Square Design geleverde goederen weder te verkopen aan derden, zulks op straffe van een onmiddellijk opeisbare boete van € 5.000,- , ongeacht het recht van Square Design volledige schadevergoeding te vorderen.


21. GESCHILLEN Alle uit de hiervoor bedoelde overeenkomst voortvloeiende geschillen, zullen worden beslecht naar Nederlands Recht en worden gebracht voor de Arrondissementsrechtbank ter vestigingsplaats van Square Design.

=====
Privacy Policy

Square Design ("us", "we", or "our") operates the www.formule1kalenders.nl website (hereinafter referred to as the "Service").

This page informs you of our policies regarding the collection, use and disclosure of personal data when you use our Service and the choices you have associated with that data.

We use your data to provide and improve the Service. By using the Service, you agree to the collection and use of information in accordance with this policy. Unless otherwise defined in this Privacy Policy, the terms used in this Privacy Policy have the same meanings as in our Terms and Conditions, accessible from www.formule1kalenders.nl

Definitions

Service

Service is the www.formule1kalenders.nl website operated by Square Design

Personal Data

Personal Data means data about a living individual who can be identified from those data (or from those and other information either in our possession or likely to come into our possession).

Usage Data

Usage Data is data collected automatically either generated by the use of the Service or from the Service infrastructure itself (for example, the duration of a page visit).

Cookies

Cookies are small files stored on your device (computer or mobile device).

Data Controller

Data Controller means the natural or legal person who (either alone or jointly or in common with other persons) determines the purposes for which and the manner in which any personal information are, or are to be, processed.

For the purpose of this Privacy Policy, we are a Data Controller of your Personal Data.

Data Processors (or Service Providers)

Data Processor (or Service Provider) means any natural or legal person who processes the data on behalf of the Data Controller.

We may use the services of various Service Providers in order to process your data more effectively.

Data Subject (or User)

Data Subject is any living individual who is using our Service and is the subject of Personal Data.

Information Collection and Use

We collect several different types of information for various purposes to provide and improve our Service to you.

Types of Data Collected

Personal Data

While using our Service, we may ask you to provide us with certain personally identifiable information that can be used to contact or identify you ("Personal Data"). Personally identifiable information may include, but is not limited to:

· Email address

· First name and last name

· Phone number

· Address, State, Province, ZIP/Postal code, City

· Cookies and Usage Data

We may use your Personal Data to contact you with newsletters, marketing or promotional materials and other information that may be of interest to you. You may opt out of receiving any, or all, of these communications from us by contacting us.

Usage Data

We may also collect information on how the Service is accessed and used ("Usage Data"). This Usage Data may include information such as your computer`s Internet Protocol address (e.g. IP address), browser type, browser version, the pages of our Service that you visit, the time and date of your visit, the time spent on those pages, unique device identifiers and other diagnostic data.

Location Data

We may use and store information about your location if you give us permission to do so ("Location Data"). We use this data to provide features of our Service, to improve and customise our Service.

You can enable or disable location services when you use our Service at any time by way of your device settings.

Tracking Cookies Data

We use cookies and similar tracking technologies to track the activity on our Service and we hold certain information.

Cookies are files with a small amount of data which may include an anonymous unique identifier. Cookies are sent to your browser from a website and stored on your device. Other tracking technologies are also used such as beacons, tags and scripts to collect and track information and to improve and analyse our Service.

You can instruct your browser to refuse all cookies or to indicate when a cookie is being sent. However, if you do not accept cookies, you may not be able to use some portions of our Service.

Examples of Cookies we use:

· Session Cookies.We use Session Cookies to operate our Service.

· Preference Cookies.We use Preference Cookies to remember your preferences and various settings.

· Security Cookies.We use Security Cookies for security purposes.

Use of Data

Square Design uses the collected data for various purposes:

· To provide and maintain our Service

· To notify you about changes to our Service

· To allow you to participate in interactive features of our Service when you choose to do so

· To provide customer support

· To gather analysis or valuable information so that we can improve our Service

· To monitor the usage of our Service

· To detect, prevent and address technical issues

· To provide you with news, special offers and general information about other goods, services and events which we offer that are similar to those that you have already purchased or enquired about unless you have opted not to receive such information

Legal Basis for Processing Personal Data under the General Data Protection Regulation (GDPR)

If you are from the European Economic Area (EEA), Square Design legal basis for collecting and using the personal information described in this Privacy Policy depends on the Personal Data we collect and the specific context in which we collect it.

Square Design may process your Personal Data because:

· We need to perform a contract with you

· You have given us permission to do so

· The processing is in our legitimate interests and it is not overridden by your rights

· For payment processing purposes

· To comply with the law

Retention of Data

Square Design will retain your Personal Data only for as long as is necessary for the purposes set out in this Privacy Policy. We will retain and use your Personal Data to the extent necessary to comply with our legal obligations (for example, if we are required to retain your data to comply with applicable laws), resolve disputes and enforce our legal agreements and policies.

Square Design will also retain Usage Data for internal analysis purposes. Usage Data is generally retained for a shorter period of time, except when this data is used to strengthen the security or to improve the functionality of our Service, or we are legally obligated to retain this data for longer periods.

Transfer of Data

Your information, including Personal Data, may be transferred to — and maintained on — computers located outside of your state, province, country or other governmental jurisdiction where the data protection laws may differ from those of your jurisdiction.

If you are located outside Netherlands and choose to provide information to us, please note that we transfer the data, including Personal Data, to Netherlands and process it there.

Your consent to this Privacy Policy followed by your submission of such information represents your agreement to that transfer.

Square Design will take all the steps reasonably necessary to ensure that your data is treated securely and in accordance with this Privacy Policy and no transfer of your Personal Data will take place to an organisation or a country unless there are adequate controls in place including the security of your data and other personal information.

Disclosure of Data

Business Transaction

If Square Design is involved in a merger, acquisition or asset sale, your Personal Data may be transferred. We will provide notice before your Personal Data is transferred and becomes subject to a different Privacy Policy.

Disclosure for Law Enforcement

Under certain circumstances, Square Design may be required to disclose your Personal Data if required to do so by law or in response to valid requests by public authorities (e.g. a court or a government agency).

Legal Requirements

Square Design may disclose your Personal Data in the good faith belief that such action is necessary to:

· To comply with a legal obligation

· To protect and defend the rights or property of Square Design

· To prevent or investigate possible wrongdoing in connection with the Service

· To protect the personal safety of users of the Service or the public

· To protect against legal liability

Security of Data

The security of your data is important to us but remember that no method of transmission over the Internet or method of electronic storage is 100% secure. While we strive to use commercially acceptable means to protect your Personal Data, we cannot guarantee its absolute security.

Our Policy on "Do Not Track" Signals under the California Online Protection Act (CalOPPA)

We do not support Do Not Track ("DNT"). Do Not Track is a preference you can set in your web browser to inform websites that you do not want to be tracked.

You can enable or disable Do Not Track by visiting the Preferences or Settings page of your web browser.

Your Data Protection Rights under the General Data Protection Regulation (GDPR)

If you are a resident of the European Economic Area (EEA), you have certain data protection rights. Square Design aims to take reasonable steps to allow you to correct, amend, delete or limit the use of your Personal Data.

If you wish to be informed about what Personal Data we hold about you and if you want it to be removed from our systems, please contact us.

In certain circumstances, you have the following data protection rights:

The right to access, update or delete the information we have on you.Whenever made possible, you can access, update or request deletion of your Personal Data directly within your account settings section. If you are unable to perform these actions yourself, please contact us to assist you.

The right of rectification.You have the right to have your information rectified if that information is inaccurate or incomplete.

The right to object.You have the right to object to our processing of your Personal Data.

The right of restriction.You have the right to request that we restrict the processing of your personal information.

The right to data portability.You have the right to be provided with a copy of the information we have on you in a structured, machine-readable and commonly used format.

The right to withdraw consent.You also have the right to withdraw your consent at any time where Square Design relied on your consent to process your personal information.

Please note that we may ask you to verify your identity before responding to such requests.

You have the right to complain to a Data Protection Authority about our collection and use of your Personal Data. For more information, please contact your local data protection authority in the European Economic Area (EEA).

Service Providers

We may employ third party companies and individuals to facilitate our Service ("Service Providers"), provide the Service on our behalf, perform Service-related services or assist us in analysing how our Service is used.

These third parties have access to your Personal Data only to perform these tasks on our behalf and are obligated not to disclose or use it for any other purpose.

Analytics

We may use third-party Service Providers to monitor and analyse the use of our Service.

Google Analytics

Google Analytics is a web analytics service offered by Google that tracks and reports website traffic. Google uses the data collected to track and monitor the use of our Service. This data is shared with other Google services. Google may use the collected data to contextualise and personalise the ads of its own advertising network.

You can opt-out of having made your activity on the Service available to Google Analytics by installing the Google Analytics opt-out browser add-on. The add-on prevents the Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js and dc.js) from sharing information with Google Analytics about visits activity.

For more information on the privacy practices of Google, please visit the Google Privacy Terms web page: https://policies.google.com/privacy?hl=en

Payments

We may provide paid products and/or services within the Service. In that case, we use third-party services for payment processing (e.g. payment processors).

We will not store or collect your payment card details. That information is provided directly to our third-party payment processors whose use of your personal information is governed by their Privacy Policy. These payment processors adhere to the standards set by PCI-DSS as managed by the PCI Security Standards Council, which is a joint effort of brands like Visa, MasterCard, American Express and Discover. PCI-DSS requirements help ensure the secure handling of payment information.

The payment processors we work with are:

PayPal

Their Privacy Policy can be viewed at https://www.paypal.com/webapps/mpp/ua/privacy-full

ICScards

Their Privacy Policy can be viewed at https://www.icscards.nl/ics-info/privacy-statement

Mollie Payments

Their Privacy Policy can be viewed at https://www.mollie.com/nl/privacy

iDeal

Their Privacy Policy can be viewed at https://www.ideal.nl/disclaimer-privacy

Bitcoin

Their Privacy Policy can be viewed at https://www.bitcoin.com/privacy-policy

Links to Other Sites

Our Service may contain links to other sites that are not operated by us. If you click a third party link, you will be directed to that third party`s site. We strongly advise you to review the Privacy Policy of every site you visit.

We have no control over and assume no responsibility for the content, privacy policies or practices of any third party sites or services.

Children`s Privacy

Our Service does not address anyone under the age of 18 ("Children").

We do not knowingly collect personally identifiable information from anyone under the age of 18. If you are a parent or guardian and you are aware that your Child has provided us with Personal Data, please contact us. If we become aware that we have collected Personal Data from children without verification of parental consent, we take steps to remove that information from our servers.

Changes to This Privacy Policy

We may update our Privacy Policy from time to time. We will notify you of any changes by posting the new Privacy Policy on this page.

We will let you know via email and/or a prominent notice on our Service, prior to the change becoming effective and update the "effective date" at the top of this Privacy Policy.

You are advised to review this Privacy Policy periodically for any changes. Changes to this Privacy Policy are effective when they are posted on this page.

Contact Us

If you have any questions about this Privacy Policy, please contact us:

=====
SQUARE DESIGN®
Burg. Stamstraat 26
3861 DL Nijkerk
The Netherlands

T: 033 246 2438
©2018, Al meer dan 25 jaar origineel reclame ontwerp.(Download de Algemene voorwaarden als PDF bestand.)
© 2018 - 2020 Sportplanners | sitemap | rss | webwinkel beginnen - powered by Mijnwebwinkel
Voor een correcte werking maakt deze website gebruik van cookies. Meer informatie Accepteren
Wat is een cookie? Een cookie is een klein tekstbestand dat bij je bezoek aan een website naar je computer wordt gestuurd. Zowel deze website als andere partijen kunnen cookies plaatsen. Waar worden cookies voor gebruikt? Deze website gebruikt cookies om het gebruiksgemak en de prestaties van de website te verbeteren. Met behulp van cookies zorgen we er onder andere voor dat je bij een bezoek aan onze site niet steeds dezelfde informatie ontvangt of moet invoeren. Cookies maken het surfen op de site dus een stuk prettiger. Er bestaan verschillende typen cookies. Deze website maakt gebruik van permanente cookies en sessie cookies. Permanente cookies: Hiermee kan de website speciaal op jouw voorkeuren worden ingesteld. Bijvoorbeeld om jouw toestemming tot het plaatsen van cookies te onthouden. Hierdoor hoef je niet steeds jouw voorkeuren te herhalen waardoor je tijd bespaart en gemakkelijker door de webwinkel navigeert. Permanente cookies kun je verwijderen via de instellingen van je browser. Sessie cookies: Met behulp van een sessie cookie kunnen we zien welke onderdelen van de website je met dit bezoek hebt bekeken. Wij kunnen de webwinkel daardoor zoveel mogelijk aanpassen op het surfgedrag van onze bezoekers. Deze cookies worden automatisch verwijderd zodra je jouw browser afsluit. Met welk specifiek doel plaatst deze website cookies? Deze website plaatst cookies om de volgende redenen: Winkelwagen (functionele cookie): Onthouden welke producten in je winkelmandje liggen. Zonder deze cookie kun je geen producten bestellen of in je winkelmandje plaatsen. Cookiekeuze (functionele cookie): Onthouden of je ons toestemming hebt gegeven tot het plaatsen van cookies. Google Analytics (tracking cookie): Meten hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden en hier met rapportages inzicht in proberen te verkrijgen. Google AdWords (tracking cookie): Meten we hoe je de website gebruikt en hoe je ons hebt gevonden. Deze kennis gebruiken we om onze AdWords campagnes te verbeteren. Facebook (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Facebook pagina te 'liken'. Deze button werkt door middel van code die van Facebook zelf afkomstig is. Twitter (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze Twitter pagina te volgen. Deze button werkt door middel van code die van Twitter zelf afkomstig is. AddThis (Social Media cookie): Met deze cookie is het mogelijk om onze content te delen via Facebook, Twitter, Hyves en diverse andere social media websites. Affiliate marketing (marketing cookies): Deze cookies gebruiken wij om partnersites (affiliates, zoals Daisycon, TradeTracker en Cleafs) te belonen voor hun bijdrage aan de verkoop. Review sites (marketing cookies): Wij worden graag door klanten beoordeeld. Hiervoor gebruiken we een review site zoals The Feedback Company. Deze plaatst cookies voor een juiste werking. Hoe kan ik cookies beheren of verwijderen? Meestal kunnen cookies worden beheerd, bewerkt en verwijderd via je browser. Meer informatie over het in- en uitschakelen en het verwijderen van cookies kan je vinden in de instructies en/of met behulp van de Help-functie van jouw browser.